Potrebujete poradiť?

Roman    +421 907 885 834 Pon-Sob, 7:00 - 19:00 hod. 
 info@tatranskyprofil.eu

Obchodné podmienky

Predávajúcim je spoločnosť WOOD-PROFIL s.r.o., Družstevná 511, 027 43 Nižná, IČO: 47 891 203, DIČ 2024140305, IČ DPH: SK2024140305. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 62812/L.

Kontaktné údaje: mobil: 0907 885 834, e-mail: info@www.tatranskyprofil.eu 

Kupujúcim je súkromná osoba alebo spoločnosť, ktorá si vybrala tovar na stránkach internetového obchodu www.tatranskyprofil.eu a následne ho objednala. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť všetky údaje, najmä meno, adresu doručenia a kontaktné údaje.

Objednanie

Objednávkou tovaru z tatranskyprofil.eu sa rozumie hlavne objednávka cez e-shop, prípadne telefonická objednávka po vzájomnej dohode predajcu a kupujúceho, alebo emailová objednávka potvrdená zákazníkom, na základe vypracovanej cenovej ponuky alebo emailová objednávka na základe produktov a cien uverejnených na stránke www.tatranskyprofil.eu zaslaná na email: info@tatranskyprofil.eu s pripojenými správnymi a úplnými kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, kontakt). Na stránke www.tatranskyprofil.eu sa nachádza plnohodnotný e-shop kde zákazník vyplní požadované produkty v počte balíkov/kusov, e-shop mu následne vyráta presnú cenu, prípadne presnú cenu po automatickej zľave, rovnako e-shop zákazníka infomuje ohľadom možností dopravy a automaticky priradí cenu dopravy podľa veľkosti objendávky. Ďalej sa na na stránke www.tatranskyprofil.eu nachádza aj dopytový formulár (cenová ponuka), kde zákazník (kupujúci) môže vyplniť požadované produkty, množstva a kontaktné údaje, po jeho odoslaní mu bude vypracovaná automatická cenová ponuka, ktorá je následne ešte posudzovaná pracovníkom e-shopu a odpoveď s ponechanou alebo upravenou ponukou mu bude zaslaná na uvedení email, po potvrdeni cenovej ponuky zo strany kupujúceho sa cenová ponuka stáva objednávkou. Cena v cenovej ponuke a konečná cena objednávky sa môže jemne líšiť nakoľko, produkty predávame na celé balenia, ktoré majú rôzny obsah m2 podla balenia a dĺžky, ktoré vždy zaokrúhlujeme nahor voči objednaným m2, avšak zákazník má vždy právo pri preberaní tovaru zobrať o 1 balík menej a tým pádom vzniknuté navýšenie vrátiť späť na pôvodnú resp. nižšiu sumu. 

Všetky objednávky potvrdené zákazníkom formou emailu alebo telefonicky sú záväzné.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: info@www.tatranskyprofil.eu, prípadne telefonicky na mobil: 0907 885 834 na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky v prípade že o to požiada. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, dlhodobo nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu poštovou poukážkou alebo na bankový účet do 7 pracovných dní.

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrh kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky emailom alebo telefonicky zo strany predávajúceho.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s ním oboznámiť.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh, rozmer, dĺžku, kvalitu a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka. Avšak predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu množstva objednávky zaokrúhlene smerom nahor vzhľadom na balenie tovaru výhradne na celé balíky, pričom kupujúci môže požiadať o zníženie počtu m2 o 1 balík pri preberaní tovaru od dovozcu.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 1000,00€ žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky písomne.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť tovaru a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok dohodnutých v čase prijatia objednávky. Kupujúci sa zaväzuje umožniť včasný prístup k dohodnutému miestu dodania tovaru a odstrániť na mieste prekážky, ktoré by bránili manipulácii s tovarom pri vykládke alebo ktoré by mohli poškodiť techniku dopravcu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to len v prípade že kupujúci neprevezme tovar z dôvodov iných ako sú nepredvídateľné okolnosti (počasie, rodinné problémy), opodstatnená nespokojnosť z kvalitou.

Vrátenia tovaru (právo odstúpenia od zmluvy)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť do 7 dní od zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. Tovar sa v lehote medzi dodaním a odstúpením od zmluvy zničil alebo spotreboval), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nie je možné vrátiť. Ak je tovar, ktorý sa vracia, poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu).

Objednávateľ nemôže v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý je:

- zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo vyrobený na mieru alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, teda produkty z našej ponuky opracované na základe objednávky kartáčovaním alebo opaľovaním a kartáčovaním, ďalej sú to všetky objednávky BSH konštrukčných hranolov na mieru, ktoré sú vždy vyrábané len na presnú mieru pre zákazníka podla jeho požiadavky, ďalej KVH hranoly narezané na mieru pre zákazníka v dĺžkach menších ako 4.00m už nie je možné vrátiť,

- prejavuje známky opotrebovania, teda využitia na jeho účel viac ako len rozbalením, alebo bol ďalej opracovaný náterom alebo iným spôsobom ktorý vylučuje možnosť jeho ďalšieho predaja v pôvodnom stave

Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade ak na tovar bola poskytnutá zl'ava (platí len pre právnické osoby).

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. V prípade objednávky nad 30m2 je doprava garantovaná najneskôr do 10 pracovných dní, v prípade objednávok pod 30m2 s platenou dopravou je to do 14 pracovných dní. V prípade väčšieho množstva objednaného tovaru hoci už od 60m2 nahor termín dodania je kratší. Aktuálne na webe prevádzkujeme nový automatizovaný systém udeľovania termínu dodania na základe veľkosti a druhu objednávky, s bohatými možnostami úpravy ako je skrátenie dodávky o cca. polovicu za poplatok 25€, expresné dodania do 2 pracovných dní za 60€ prípadne oneskorenie dodávky do budúcnosti na základe termínu vybraného zákazníkom pomocou kalendára zohľadňujúceho naše vývozné dní. Zákazník obdrží štandardný termín doručenia v dvoch po sebe idúcich dňoch, prípadne si vybere iný ešte pred potvrdením objendávky. Objednávky na príslušenstvo ktoré je možné svojou povahou zasielať cez kuriérsku službu DPD (farby, skrutky, úchytky) vybavujeme do 3 pracovných dní. BSH konštrukčné hranoly na mieru sú objednávané do výroby v zahraničí na základe konkrétnej objednávky kupujúceho, po potvrdení objendávky a zaplatení 100% sumy vopred na základe vystavenej faktúry, lehota doručenia ktorá je stanovená na 14-20 dní začína plynúť od prijatia platby, avšak vyhradzujeme si právo na úplne dodania až do 1 mesiaca v prípadoch ako sú: meškanie zahraničnej špedície, vyšší počet štátnych sviatkov alebo nadmerná dĺžka hranolov nad 8m a s tým spojená vyššia náročnosť na dopravu. Cena dopravy BSH hranolov na mieru sa odvíja od hodnoty objednávky podľa štandardných cien dopravy (20-40€) v prípade dĺžky do 6m, avšak prí dlžke od 6,1m do 13m je účtovaná nadrozmerná doprava kamiónom nasledovne od 6.1m do 8m cca. 200€, v prípade nad 8m individuálne od 300-500€ podľa cien prepravcu. V prípade osobného odberu na sídle našej firmy je cena len za materiál.

Ceny tovaru

Ceny uvedené na webe sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Cena je uvádzaná za celkovú šírku tatranského profilu alebo akéhokoľvek produktu v našej ponuke, ktorý má pero-drážku je vrátane perka, teda účtovaná šírka je celková aj s týmto perkom. Uvedený rozmer hrúbky akéhokoľvek profilu na našom webe môže byt +- 1mm v skutočnosti menší prípadne väčší. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovaru na www.tatranskyprofil.eu je zahrnutá doprava materálu, v prípade že sa jedná o objednávku v množstve aspoň 30m2, v prípade záujmu o menšie množstvo ako je 30m2, alebo o objednanie tovaru, ktorý sa počíta inou MJ (napr. bežné metre, kusy, balíky) sa účtuje doprava v rozmedzí 20€ —> 40€, v závislosti od hodnoty objednávky a dohody predajcu a kupujúceho. 

KVH/KVH-DUO hranoly režeme na mieru v dĺžkach od 2m do 5.5m. Avšak upozorňujeme že KVH režeme z 13m dlžky, a podla naších podmienok nesmie ostať z rezania 13m kusov nepredajný odrezok menší ako 3m, a pri hranoloch 16x20cm a 16x24cm menší ako 4m. Napríklad pri výbere dlžky 5,5m za každé 2 kusy bude dorátaný 1kus 2m dlhý, alebo pri výbere 4m bude za každé 3 kusy dopočítaný 1kus 1m dlhý a podobne. V prípade že hranoly objednáte bez daných odrezkov budú automaticky dorátané a dodané spolu s objednávkou. V prípade veľkého objemu KVH na objednávke si vyhradzujeme právo na platbu vopred na základe faktúry.

Skladom znamená že tovar je najmä fyzicky na sklade, pričom môže byť aj vo výrobe v najbližších dňoch alebo aj to že sa v štandardnej dodacej lehote vyrobý, nakoľko naša firma predáva veľké množstvá m2, a fungujeme v tzv. 'just in time'(presne včas) režime dodávateľskej siete v celej výrobe, hore uvedené skutočnosti môžu meniť dostupnosť a dodaciu lehotu nahor kedykoľvek v čase aj po potvrdení objednávky. Avšak o oneskorení väčšom ako sú 3 pracovné dni informujeme zákazníka s riešením situácie.

Platobné podmienky

Za objednaný tovar na www.tatranskyprofil.eu môže kupujúci zaplatiť zvyčajne hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru od dovozcu, prípadne vopred na faktúru/predfaktúru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny, t.j. pripísaním úhrady na účet predávajúceho/vyplatením v hotovosti.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím alebo zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu/šoféra našej firmy.

Zodpovednost' dodávatel'a za vady, na ktoré sa vzt'ahuje záruka za akost', nevzniká, pokial' tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávatel'om vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávatel' alebo osoby, s ktorých pomocou dodávatel' plnil svoj záväzok.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to emailom na info@www.tatranskyprofil.eu, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, druh, rozmer, kvalita a množstvo dodaného tovaru, opis poškodeného tovaru v čo najkratšom možnom čase, najviac 30 dní od kúpy/obdržania tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho znehodnotením, prípadne jeho častí v dôsledku zanedbania skladovania, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, zväčša do 5-7 dní, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku dodania tovaru s vadami.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky alebo emailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ www.tatranskyprofil.eu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom dopytového formulára, telefonickej objednácky alebo emailovej objednácky nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2017.

Roman Jadroň
konateľ WOOD-PROFIL s.r.o.

Kontakt

Predajňa Nižná (hlavný sklad)

Družstevná 511

027 43 Nižná
Zobraziť na mape

Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
So ZATVORENÉ

+421 907 885 834
info@tatranskyprofil.eu

Garancia najlepšej ceny

Dávajte si pozor. Našli ste na tento produkt nižšiu cenu? Nemusí to byť tak, ako to vyzerá.

Spýtajte sa predajcu, či v cene je aj DPH, nakoľko je častá prax predajcov uvádzať cenu bez DPH pod slovíčkami ako netto alebo konečná cena, ktorá je rovnaká alebo jemne nižšia od našich cien, ktoré sú s DPH AVŠAK neobsahuje DPH, a preto Vás môže celá zákazka stáť aj o 20% viacej.

Príklad:
20x146mm u nás 11,20€/m2 s DPH
u konkurencie 10,80€/m2 len tak = 12,96€ s DPH

Zľavový systém. Pri odbere väčšieho množstva poskytujeme svojim zákazníkom možnosť kúpiť si tovar so zľavou.

Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku skladom, napíšte nám. Pokiaľ to bude možné, cenu vyrovnáme.

WOOD PROFIL s.r.o., drevené profily, Družstevná 510, Nižná 027 43, 0907 885 834, info@tatranskyprofil.eu