Potrebujete poradiť?

Roman    +421 907 885 834 Pon-Sob, 7:00 - 19:00 hod. 
 info@tatranskyprofil.eu

Zásady ochrany osobných údajov

V prípade že ste našim zákazníkom, alebo len návštevníkom našich webových stránok, poskytujete nám Vaše osobné údaje, za ktoré ako prevádzkovateľ zodpovedáme a chránime ich. Prosím o oboznámenie sa s ochranou osobných údajov, jej zásadami a Vašimi právami, ktoré Vám patria na základe Zákona o ochrane osobných údajov, známeho ako GDPR.

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov
(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sú v súlade s platnou legislatívou. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Spotrebiteľov sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu na aký dal Spotrebiteľ súhlas.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

WOOD-PROFIL s.r.o., so sídlom: Družstevná 511, 027 43 Nižná, IČO: 47981203, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 62812/L, tel. číslo: +421 907 885 834, e-mail: info@www.tatranskyprofil.eu, je prevádzkovateľom webovej stránky www.tatranskyprofil.eu, rezervačného a dopytového systému na stránke www.tatranskyprofil.eu, Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvavame ako prevádzkovateľ, a určujeme ako dlho budú údaje spracovávané a na aký účel.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Roman Jadroň, tel. číslo: +421 908 883 007, e-mail: gdpr@www.tatranskyprofil.eu

Identifikačné údaje sprostredkovateľov, identifikácia príjemcov

Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je proces prípravy až po uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom).
Vedenie účtovníctva – ak ste od našej spoločnosti nadobudli tovar, vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska a PSČ, prípadne číslo bankového účtu, email a telefónny kontakt potrebujeme na vytvorenie daňového dokladu, a tiež aby sme mohli evidovať vystavené daňové doklady a tieto v zákonnom rozsahu spracúvať na účely vedenia nášho účtovníctva a plnenia daňových povinností. Na účely účtovníctva a plnenia daňovej povinnosti môžeme potrebovať aj všetky údaje nášho zmluvného vzťahu, kedže objednávka, dodací list a prípadne ďalšie dokumenty súvisiace s dodaním nášho tovaru alebo služby sú podkladom pre vedenie účtovníctva.

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s využívaním našich služieb a/alebo Vašou registráciou na našich webstránkach (vytvorenie a používanie Vášho používateľského účtu) mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, výhodných ponukách, zľavových akciách a spotrebiteľských, či iných súťažiach prostredníctvom newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení zasielaných e-mailom. Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade vykonávame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Oprávnenými záujmami našej spoločnosti, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel, sú najmä propagácia a predaj našich služieb, starostlivosť o Váš používateľský účet, ochrana a podpora našej obchodnej činnosti, či testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

Vaše osobné údaje využívame tiež na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo si objednali akékoľvek služby ponúkané našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra alebo inej formy marketingovej komunikácie, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného a vopred daného súhlasu informovať o ponuke svojich služieb, novinkách, zľavových akciách a súťažiach, či adresovať Vám prieskumy spokojnosti. V prípade, ak máte záujem byť informovaní o ponuke určitých služieb našej spoločnosti, máte možnosť udeliť nám súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na účely doručovania obchodných/marketingových oznámení s informáciami o službách našej spoločnosti.

Ak ste na to udelili súhlas, táto webová lokalita využíva „Google Ads“, službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), s cieľom zhodnotiť efektívnosť reklamnej činnosti a opätovne vás osloviť. Keď navštívite našu webovú lokalitu, „Google Ads“ nainštaluje na vaše zariadenie súbor cookie. Pomocou uvedeného súboru cookie Google spracúva informácie, ktoré vaše zariadenie vygeneruje o používaní našej webovej lokality, interakciách s našou webovou lokalitou a reklamnou činnosťou, ako aj vašu IP adresu, informácie o prehliadači, predtým navštívené webové lokality a dátum a čas prístupu, a to na účely analýzy a grafického zobrazenia meraní dosahu našich reklám a zobrazovania prispôsobených reklám. Na tento účel sa tiež môže zisťovať, či vám alebo vašej domácnosti patria rôzne koncové zariadenia. Pomocou „remarketingu“ je možné používateľov našej webovej lokality opätovne identifikovať a rozpoznať na iných stránkach v rámci reklamnej siete Google (napr. vo vyhľadávaní Google alebo na platforme YouTube). Následne im môže byť zobrazená reklama prispôsobená ich záujmom.

Ak povolíte používanie reklamných súborov cookie na webovej lokalite našej spoločnosti, súhlasíte s použitím uvedených údajov a uvedeným spracovaním spoločnosťou Google.

Viac informácií o súkromí v službách spoločnosti Google nájdete tu:

https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=sk

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:
meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu
súbory cookies: medzi tieto súbory cookies patria cielené súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy. Tieto štatistické údaje zbierame využitím nástrojov tretích strán ako Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager a Hotjar.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v najvyššej možnej miere, realizujeme potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje pred zneužitým alebo poškodením.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje ktoré nam poskytnete sú v našom prostredí sprístupnené našim zamestnancom a spolupracovníkom, za účelom plnenia našich záväzkov voči Vám alebo na účely vedenia účtovníctva.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov, právny základ

Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na gdpr@www.tatranskyprofil.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom) budú u prevádzkovateľa uchované po dobu 2 rokov, za účelom vykonania dohodnutej kúpy, a prípadnej identifikácie spotrebiteľa v reklamačnom procese počal 2 ročnej zákonnej lehoty. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 2 ročnej doby, alebo po uplynutí 2 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované. Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu premlčacích dôb určených zákonom, alebo dôb po ktoré je možné vykonať reklamáciu, ak reklamácia nebola vykonaná v tejto dobe. V prípade, ak právna úprava stanovuje lehotu povinného uchovania určitých údajov alebo ich nosičov, budeme ich uchovávať po takto určenú dobu. Zbierané súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy zbierame využitím nástrojov tretích strán ako Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager, Hotjar a SmartsUppChat. Tieto nástroje uchovávajú údaje po nasledujúcu dobu od získania:

Nástroj Doba uchovania údajov
Google Analytics 50 mesiacov
Google Tag Manager 50 mesiacov
Google Optimize 50 mesiacov
HotJar 12 mesiacov
SmartsUppChat 3 mesiace

Vaše osobné údaje na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame, spracúvame po dobu 3 rokov od poslednej objednávky/posledného prihlásenia/udelenia súhlasu, alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Práva dotknutej osoby

  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na blokovanie nesprávnych údajov (od 25.05.2018 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov),
  • právo na likvidáciu osobných údajov (od 25.05.2018 právo na vymazanie),
  • od 25.05.2018 právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  • právo podať návrh na začatie konania,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Kontakt

Predajňa Nižná (hlavný sklad)

Družstevná 511

027 43 Nižná
Zobraziť na mape

Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
So ZATVORENÉ

+421 907 885 834
info@tatranskyprofil.eu

Garancia najlepšej ceny

Dávajte si pozor. Našli ste na tento produkt nižšiu cenu? Nemusí to byť tak, ako to vyzerá.

Spýtajte sa predajcu, či v cene je aj DPH, nakoľko je častá prax predajcov uvádzať cenu bez DPH pod slovíčkami ako netto alebo konečná cena, ktorá je rovnaká alebo jemne nižšia od našich cien, ktoré sú s DPH AVŠAK neobsahuje DPH, a preto Vás môže celá zákazka stáť aj o 20% viacej.

Príklad:
20x146mm u nás 11,20€/m2 s DPH
u konkurencie 10,80€/m2 len tak = 12,96€ s DPH

Zľavový systém. Pri odbere väčšieho množstva poskytujeme svojim zákazníkom možnosť kúpiť si tovar so zľavou.

Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku skladom, napíšte nám. Pokiaľ to bude možné, cenu vyrovnáme.

WOOD PROFIL s.r.o., drevené profily, Družstevná 510, Nižná 027 43, 0907 885 834, info@tatranskyprofil.eu