Potrebujete poradiť?

Roman    +421 907 885 834 Pon-Sob, 7:00 - 19:00 hod. 
 info@tatranskyprofil.eu

Drevárska fakulta TUZVO : Naši pedagógovia sú pojmom na špičkových európskych pracoviskách

Ing. Mariana Krivošíková pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene ako referát vonkajších vzťahov. V rozhovore nám prezradila, prečo je Drevárska fakulta v rámci Slovenska taká jedinečná, pre koho je určená a aké sú možnosti uplatnenia na trhu práce po skončení štúdia.


PREČO SA NA FAKULTE OPLATÍ ŠTUDOVAŤ? AKÉ JE JEJ POSLANIE?

Drevárska fakulta je známa a uznávaná v domácich i zahraničných vzdelávacích a výskumných inštitúciách – a to aj v praxi. Pedagógovia fakulty sú pojmom na špičkových európskych pracoviskách. Vzdelávanie poskytujeme v štyroch rozmanitých odboroch, pričom naše drevárske študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné.

Technické odbory sú na trhu práce stále veľmi žiadané. Stovky našich absolventov sa úspešne uplatnili vo významných firmách a inštitúciách doma aj v zahraničí. Zamestnávatelia spravidla vysoko hodnotia ich odborný základ, praktické zručnosti, ekonomické povedomie a podnikavosť. Okrem týchto pozitív nesmieme opomenúť ani priam rodinnú študijnú atmosféru, čerstvo zrekonštruované internáty a kompaktný areál všetkých univerzitných zariadení, čo tiež prispieva k spríjemneniu štúdia na našej fakulte.

Naším poslaním v pedagogickej oblasti je vzdelávanie v študijných odboroch drevárstvo, ekonómia a manažment, umenie a bezpečnostné vedy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti výskumu napĺňame svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru, najmä v oblasti inžinierstva a technológie so zameraním na drevárstvo, technológie spracovania dreva, štruktúry a vlastností dreva, konštrukcie a procesov výroby drevárskych výrobkov, oblasti ekonómie, manažmentu a podnikania, umenia, bezpečnostných vied, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

PRE KOHO BY STE ODPORUČILI VAŠU FAKULTU?

Fakulta je vhodná pre všetkých uchádzačov, ktorí majú ambície byť kvalifikovanými odborníkmi pre celú komplexne ponímanú oblasť dreva a drevárskych výrobkov. Nielen pre drevárskych technológov a drevostavbárov, ale aj manažérov, ekonómov, dizajnérov, interiérových poradcov a špecialistov protipožiarnej ochrany pre potreby Slovenska či zahraničia. Cieľom Drevárskej fakulty je maximálne priblížiť výchovu nových odborníkov neustále sa meniacim potrebám praxe. Študijné programy sú postavené na univerzálnosti a individualizácii štúdia.

AKÉ ODBORY PONÚKA VAŠA FAKULTA?

Drevárska fakulta ponúka vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Odbor Študijný program

Bezpečnostné vedy:

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (I., II., III. stupeň)

Drevárstvo:

Drevárstvo s podporou informačných technológií (I., II. stupeň)

Rodinné podnikanie v drevárstve a v nábytkárstve (I. stupeň)

Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (II. stupeň)

Drevené stavby (I., II. stupeň)

Tvorba a konštrukcia nábytku (I., II. stupeň)

Drevárske inžinierstvo (II. stupeň)

Štruktúra a vlastnosti dreva (III. Stupeň)

Technológia spracovania dreva (III. Stupeň)

Konštrukcie procesy výroby drevárskych výrobkov (III. Stupeň)

Ekonómia a manažment:

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (I., II., III. stupeň)

Umenie: Dizajn nábytku a interiéru (I., II. stupeň)

Dizajn nábytku a bývania (III. Stupeň)

AKO SA ŠTUDENTI SPOZNÁVAJÚ S PRAXOU?

Študenti nadobúdajú skúsenosti s praxou v rôznej forme v závislosti od študijného programu. Významné skúsenosti získavajú vďaka každoročným povinným hlavným cvičeniam zameraným na oboznámenie sa s praxou doma a v zahraničí. Rovnako prínosné sú aj semestrálne projekty, ktoré riešia na základe priameho zadania z praxe a, samozrejme, počas prípravy záverečných prác.

ČO MUSÍ UCHÁDZAČ SPLNIŤ, ABY BOL PRIJATÝ?

Na všetky študijné odbory, okrem odboru Umenie, prijímame uchádzačov na základe ich študijných výsledkov zo strednej školy. Záujemcovia o štúdium v odbore Umenie musia úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktoré overia ich kreativitu, výtvarný talent a komplexné dizajnérske schopnosti. Všetky podrobné informácie pre uchádzačov sú zverejnené na webovom sídle fakulty: https://df.tuzvo.sk/prijimacie-konanie

KDE SA MÔŽU ŠTUDENTI UPLATNIŤ PO SKONČENÍ ŠTÚDIA?

Uplatnenie je široké a závisí od študovaného študijného programu. Absolventi drevárskych študijných programov sú pripravení zastávať napr. funkciu technológov v podnikoch prvostupňového spracovania dreva, expertov v oblasti poradenstva a služieb zhodnocovania drevnej suroviny, v konštruktérskych kolektívoch vyvíjajúcich nové nábytkárske produkty a konštrukcie, v oblasti projektovania a konštruovania drevených stavieb, prípadne vytvoriť vlastné prevádzky na výrobu nábytku a výrobkov z dreva, alebo projekčné kancelárie so zameraním na tvorbu nábytku.

Absolventi študijného odboru Ekonómia a manažment určite nájdu uplatnenie ako manažéri pôsobiaci na rôznych stupňoch riadenia podnikateľských subjektov, prioritne v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale aj v iných odvetviach, resp. ako samostatní podnikatelia.

Absolventi študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pôsobia ako manažéri integrovaného záchranného systému, resp. v hasičských a záchranných zboroch, v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku alebo ako samostatní pracovníci na komplexné posudzovanie systémov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti.

Študenti, ktorí ukončili študijné programy odboru Umenie, sa stávajú samostatnými dizajnérmi nábytku a interiéru a môžu pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštrukčných kanceláriách alebo vo vlastných ateliéroch.

AKO VNÍMATE SLOVENSKÝ TRH EXPERTOV VO VAŠICH ODBOROCH? JE V TEJTO OBLASTI DOSTATOK ŠPECIALISTOV?

S exponenciálnym rozvojom nových technológií si trh vyžaduje prísun mladých tvorivých ľudí, ktorí disponujú najnovšími poznatkami z odboru a majú schopnosti stať sa hybnou silou inovácií v spoločnosti. Naším cieľom je trhu poskytnúť absolventov, ktorí majú potenciál stať sa v krátkom čase expertmi v daných oblastiach praxe.

DÁ SA ŠTUDOVAŤ EXTERNE? MÁTE AJ ŠTUDENTOV VO VYŠŠOM VEKU?

Dnes na Drevárskej fakulte študuje viac než 1 000 študentov vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Všetky študijné programy, okrem programu Dizajn nábytku a interiéru, je možné absolvovať aj v externej forme. Práve externou formou u nás študujú aj starší študenti v rôznych vekových kategóriách, dokonca aj nad 60 rokov.

AKÉ JE VYBAVENIE VAŠEJ FAKULTY?

Dlhodobá tradícia sa premietla do vlastného vyspelého a odborne zdatného zboru pedagógov, ale aj do vybudovania výskumnej, laboratórnej a technickej infraštruktúry. Drevárska fakulta sídli v novodobej budove s modernými posluchárňami, učebňami a laboratóriami. Naši študenti majú k dispozícii dielne pre praktickú výučbu a počítačové učebne so špičkovým softvérovým vybavením a didaktickou technikou.

Do výučby sa postupne zavádzajú progresívne informačné technológie, softvéry, e-learning a virtuálne konferencie. Fakulta je zapojená do medzinárodných výskumných, vzdelávacích a mobilitných projektov. Vytvára tak priestor na študijné či pracovné pobyty a stáže v zahraničí. Fakulta aktívne spolupracuje s partnerskými inštitúciami v stredoeurópskom priestore, v Európe i v zámorí.

AKO VÁS OVPLYVNILA PANDÉMIA?

Pandémia zasiahla do všetkých oblastí života vysokoškolákov a zo dňa na deň radikálne zmenila spôsob, akým sa učíme a akým vyučujeme. Prezenčná výučba bola prerušená a nahradená dištančným vzdelávaním. Pedagogický proces sa preniesol do „online priestoru“, čo na druhej strane pedagógom aj študentom prinieslo nové skúsenosti a zručnosti.

Vzhľadom k tejto situácii bol na celej univerzite upravený harmonogram letného semestra akademického roka 2019/2020. Došlo tiež k predĺženiu či posunutiu lehôt prijímacieho konania a zápisov. Štátne skúšky sa budú konať v sprísnenom hygienickom režime a promócie absolventov sa pravdepodobne neuskutočnia. Všetci sme sa bez väčších problémov prispôsobili novému spôsobu fungovania. Tešíme sa však na návrat študentov do študovní a všetkých priestorov univerzity.

Kontakt

Predajňa Nižná (hlavný sklad)

Družstevná 511

027 43 Nižná
Zobraziť na mape

Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
So ZATVORENÉ

+421 907 885 834
info@tatranskyprofil.eu

Garancia najlepšej ceny

Dávajte si pozor. Našli ste na tento produkt nižšiu cenu? Nemusí to byť tak, ako to vyzerá.

Spýtajte sa predajcu, či v cene je aj DPH, nakoľko je častá prax predajcov uvádzať cenu bez DPH pod slovíčkami ako netto alebo konečná cena, ktorá je rovnaká alebo jemne nižšia od našich cien, ktoré sú s DPH AVŠAK neobsahuje DPH, a preto Vás môže celá zákazka stáť aj o 20% viacej.

Príklad:
20x146mm u nás 11,20€/m2 s DPH
u konkurencie 10,80€/m2 len tak = 12,96€ s DPH

Zľavový systém. Pri odbere väčšieho množstva poskytujeme svojim zákazníkom možnosť kúpiť si tovar so zľavou.

Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku skladom, napíšte nám. Pokiaľ to bude možné, cenu vyrovnáme.

WOOD PROFIL s.r.o., drevené profily, Družstevná 510, Nižná 027 43, 0907 885 834, info@tatranskyprofil.eu