Potrebujete poradiť?

Roman    +421 907 885 834 Pon-Sob, 7:00 - 19:00 hod. 
 info@tatranskyprofil.eu

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže „Súťaž o dvojdňový pobyt vo ForRest vo dvojici“

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže „Súťaž o dvojdňový pobyt vo ForRest vo dvojici.“ (ďalej len „súťaž“).
 2. Štatút súťaže je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút”).
 3. Cieľom súťaže je zviditeľnenie spoločnosti WOOD-PROFIL s.r.o.. a jej produktov u spotrebiteľov, budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti spoločnosti.

2. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže „Súťaž o pobyt v domčeku na strome“ je spoločnosť WOOD-PROFIL s.r.o., so sídlom Družstevná 511 027 43 Nižná, IČO: 47891203, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 62812/L (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Technickým partnerom súťaže je spoločnosť Basta digital s. r. o., so sídlom Námestie SNP 30 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36650960, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41388/B.

3. Trvanie a miesto konania súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v období od 25.11.2022 do 25.01.2023. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 30.01.2023.
 2. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky na webovej stránke Usporiadateľa tatranskyprofil.eu.

4. Predmet súťaže

 1. Predmetom súťaže je výhra, ktorá zahŕňa 1x Poukážka na pobyt vo ForRest - v chate Couple v hodnote 178 €.
 2. Súťažiaci musí splniť všetky podmienky uvedené v časti 5. Podmienky zapojenia sa do súťaže v tomto štatúte.
 3. Súťažiaci, ktorý sa zapojí musí byť autorom fotografie a jej nahratím potvrdzuje a vyhlasuje, že fotografia je jedinečným výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti.

5. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto Štatútu rozumie a môže byť každá fyzická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa nižšie uvedené podmienky: 
 • s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 
 • spôsobilá na právne úkony, 
 • ktorá má viac ako 18 rokov, 
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži , 

s výnimkou:

 • zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
 • osôb, ktoré sú majetkovo a/alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením, realizáciou alebo podporou súťaže, vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

6. Podmienky zapojenia sa do súťaže 

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním prihlášky do súťaže na webovej stránke https://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici, zároveň na tejto webovej stránke v prihláške uvedie svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo (za účelom kontaktovania súťažiaceho v prípade výhry hlavnej ceny) a nahrá do prihlášky minimálne jednu fotografiu a maximálne 10 fotografií produktu zakúpeného na webovej stránke tatranskýprofil.eu, drevoprofil.sk alebo v jednej z kamenných predajní organizátora (WOOD-PROFIL, s.r.o., Družstevná 511 Nižná, 027 43; Drevo-profil, Bratislavská 85, Pezinok 902 01)
 2. Súťažiaci môže zaslať prihlášku do Súťaže na webovej stránke súťaže https://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici v čase trvania súťaže, tzn. od 25.11.2022 do 25.01.2023 (najneskôr do polnoci). Na prihlášky zaslané po určenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú zaradené do žrebovania.
 3. Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže zapojiť do súťaže maximálne 10 krát s jednou fotografiou alebo 1 krát s 10 fotografiami, po splnení podmienok uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku. V prípade zaslania viacerých prihlášok sa do súťaže zapojí iba prvých 10 prihlášok. Súťažiaci môže počet fotografií kumulovať, napríklad v prvej prihláške zašle 3 fotografie, v druhej prihláške zašle 2 fotografie a v tretej prihláške zašle 5 fotografií. Podmienkou je, že výsledný počet zaslaných fotografií je maximálne 10 kusov.
 4. Súťažiaci odoslaním prihlášky do súťaže súhlasí s použitím ním nahraných fotografií na marketingové účely. Fotografie bude ďalej využívať len Usporiadateľ a Technický partner.
 5. Súťažiaci nahraním fotografií a odoslaním prihlášky zaručuje a vyhlasuje, že je ich autorom a sú jedinečným výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti.

7. Žrebovanie 

 1. Žrebovanie prebehne 1x (jedenkrát) po skončení trvania súťaže, najneskôr do 30.01.2023. Počas žrebovania sa vyžrebuje jeden výherca, ktorý získa jednu výhru.
 2. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční náhodným výberom použitím automatického systému https://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici sídle technického partnera, a to zo všetkých súťažných prihlášok zaregistrovaných počas celej doby trvania súťaže, ktoré splnili všetky podmienky súťaže podľa tohto štatútu.
 3. Splnenie podmienok a posúdenie kritérií podľa tohto štatútu zabezpečí Usporiadateľ a Technický partner v lehote do 03.02.2023. Ocenenie vykoná technický partner.
 4. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade:
  nesprávne vyplneného registračného formulára, tzn. v nevyplnenie všetkých textových polí v prihláške, uvedenie nesprávnych údajov, prípadne zaslania fotografií, ktoré nie sú autorskými fotografiami účastníka a nie sú výsledkom jeho duševnej tvorivej činnosti.
  - podozrenia z porušenia pravidiel súťaže uvedených v tomto štatúte,
  - registrácie jednej fotografie viackrát. 

8. Výhra 

 • Každý súťažiaci, ktorý splní podmienky Súťaže uvedené v tomto štatúte môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania nasledujúcu výhru:
  • 1x Poukážka na pobyt vo ForRest - chatke Couple v hodnote 178€, ktorú môže využiť podľa svojej vôle na základe vlastnej dohody s dodávateľom výhry, ktorého kontaktné údaje nájde na stránke https://forrestglamp.sk/#contact-form
  • Žrebovaním sa určí jeden výherca, ktorý získa jednu výhru.

9. Identifikácia výhercov a doručenie výhry 

 • Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri registrácii na https://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici
 • Výherca hlavnej ceny bude kontaktovaný a oboznámený o mieste a spôsobe odovzdania hlavnej výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo uvedené pri registrácii na https://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici a to minimálne trikrát počas troch dní. V prípade, že sa nepodarí výhercovi dovolať do 3 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca hlavnej ceny).V prípade neúspešného kontaktovania 5 náhradníkov, ktorý bude každý kontaktovaný v lehote 3 dní trikrát, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.
 • Výherca hlavnej ceny, ktorý sa o výhru neprihlási usporiadateľovi ani do 24 hodín odo dňa márneho pokusu ho kontaktovať, nemá nárok na náhradnú výhru. Vyžrebovaný výherca bude od dňa vyžrebovania kontaktovaný počas 3 po sebe idúcich pracovných dní podľa časového rozvrhu od posledného pokusu na kontakt (posledný tretí deň – posledný telefonát) plynie lehota 24 hodín. Po uplynutí lehoty 24 hodín sa do lehoty 2 pracovných dní vyžrebuje nový náhradník, s ktorým sa celý spomenutý proces zopakuje. Po neúspešnom kontaktovani 5 náhradných výhercov, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhry.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
 • Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry do 24 hodín, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, výhru získava vyžrebovaný náhradník, ktorého sa podarí úspešne kontaktovať, splnil podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte a vyjadrí súhlas s prebratím ceny. Vyberie sa 5 náhradníkov. V prípade neúspešného výberu uskutočneného podľa postupu v tejto stati, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

10. Osobné údaje 

 1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že Usporiadateľ spracúva jeho bežné osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo, pričom uvedenie týchto údajov je podmienkou zapojenia sa do súťaže a zapojenie sa do súťaže je dobrovoľné), uvedené pri zaslaní prihlášky na stránkehttps://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách produktov značky WOOD PROFIL. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby, účel súťaže a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb v súvislosti so súťažou.
 2. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií. 
 3. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude usporiadateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.
 4. Súťažiaci je povinný pri prihláške do Súťaže uviesť v tomto formulári aj svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo), aby si usporiadateľ mohol riadne splniť svoje povinnosti voči súťažiacemu, resp. výhercovi – tzn. kontaktovať ho a odovzdať mu výhru.
 5. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti WOOD PROFIL s.r.o., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://tatranskyprofil.eu/sutaz-pobyt-vo-dvojici 
 6. Súťažiaci udeľuje osobitný súhlas na uverejnenie fotografii, ktoré nahral spolu s prihláškou do Súťaže, na webovej/facebookovej stránke tatranskýprofil.eu a drevoprofil.sk). Súťažiaci môže tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na emailovú info@tatranskyprofil.eu, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a emailovú adresu uvedené v prihláške do súťaže a písomne odvolá udelený súhlas.

11. Osobitné ustanovenia 

 1. UUsporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže zo závažných dôvodov, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady. 
 4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 5. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
 7. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Kontakt

Predajňa Nižná (hlavný sklad)

Družstevná 511

027 43 Nižná
Zobraziť na mape

Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
So ZATVORENÉ

+421 907 885 834
info@tatranskyprofil.eu

Garancia najlepšej ceny

Dávajte si pozor. Našli ste na tento produkt nižšiu cenu? Nemusí to byť tak, ako to vyzerá.

Spýtajte sa predajcu, či v cene je aj DPH, nakoľko je častá prax predajcov uvádzať cenu bez DPH pod slovíčkami ako netto alebo konečná cena, ktorá je rovnaká alebo jemne nižšia od našich cien, ktoré sú s DPH AVŠAK neobsahuje DPH, a preto Vás môže celá zákazka stáť aj o 20% viacej.

Príklad:
20x146mm u nás 11,20€/m2 s DPH
u konkurencie 10,80€/m2 len tak = 12,96€ s DPH

Zľavový systém. Pri odbere väčšieho množstva poskytujeme svojim zákazníkom možnosť kúpiť si tovar so zľavou.

Ak ste našli v rámci relevantnej konkurencie výhodnejšiu ponuku skladom, napíšte nám. Pokiaľ to bude možné, cenu vyrovnáme.

WOOD PROFIL s.r.o., drevené profily, Družstevná 510, Nižná 027 43, 0907 885 834, info@tatranskyprofil.eu